< návrat zpět

Historie školy

Škola ve Zborovicích byla založena společně s farou roku 1737. Roku 1828 byla stará školní budova stržena a na jejím místě vystavěna nová dvoutřídní škola. Po více jak půl století byla však i tato škola zbořena a na jejím místě postavena roku 1886 čtyřtřídní obecná škola - od roku 1903 měla dvě pobočky (jen pro zajímavost, roku 1907 bylo ve 4 třídách a 2 pobočkách celkem 343 dětí).

Velkou kulturní vymožeností bylo především zřízení chlapecké měšťanské školy ve Zborovicích roku 1912. Byla to jediná měšťanka v kraji, která nebyla postavena ve městě, ale na venkově a která tak umožňovala vyšší školní vzdělání i venkovským chlapcům. Při škole existovala i mateřská škola, jediná ve zdouneckém soudním okrese. Roku 1925 byly obě místní školy rozděleny na 2 správy: na obecnou a měšťanskou.  Roku 1927 byla místní chlapecká měšťanská škola přeměněna na měšťanskou školu smíšenou. Po celé období 1. republiky si škola udržovala velmi dobrou úroveň, o čemž svědčí řada velmi úspěšných žáků a absolventů.   

 

Po válce byly ve Zborovicích 3 školy: obecná škola, újezdní škola měšťanská a lidová škola zemědělská. Za zmínku stojí i přechodné zřízení Osvětové školy ve Zborovicích k 1. prosinci 1947. Byla vydržována z prostředků MNV a trvala do 1. dubna 1948. (Šlo o kurz, který měl doplnit vzdělání v oborech, jež za okupace byly ve škole zanedbávány, tj. dějepis, zeměpis, literatura a občanská výchova.) 

Roku 1953 byla zavedena nová školská soustava, která zřídila jako základní typ povinnou osmiletou základní školu. Poněvadž se vyučovalo i odpoledne, byla od 9. září 1957 otevřena ve škole školní kuchyně. Zároveň byla od školního roku 1959/1960 otevřena družina mládeže a zaveden celodenní provoz. K tomuto účelu byly v budově bývalé obecné školy upraveny vhodné místnosti. Další adaptací v budově bývalé měšťanské školy byla zřízena dílna k polytechnické výuce žáků. Bylo to však řešení jen provizorní, a proto se v roce 1960 začal na dvoře bývalé měšťanky stavět zcela nový objekt, tzv. dílenský pavilon. 

 

 

  

Od 1. srpna 2000 je Základní škola Zborovice příspěvkovou organizací se samostatným hospodařením. Zřizovatelem školy je Obec Zborovice. 

Název školy od 1. července 2007 zní: Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace. Škola je v rejstříku škol a školských zařízení zapsána jako úplná základní škola se všemi ročníky - I. až IX., s kapacitou 250 žáků, školní družina má kapacitu 90 žáků, školní jídelna má kapacitu 350 jídel. Vzdělávání se od 1. 9. 2007 se na naší škole realizuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) Škola dobrých základů (od školního roku 2011/2012 ve všech ročnících, upravený ŠVP Škola dobrých základů 1).       

Základní škola spolupracuje s obcí, MŠ Zborovice, místními organizacemi (TJ Sokol, TJ Pilana Zborovice, SDH Zborovice, SDH Medlov, MS Zborovice-Medlov aj.), okolními školami (okolní ZŠ, ZUŠ Zdounky) a veřejností. Tradičně se konají nejrůznější akce pro veřejnost - Dny otevřených dveří, Vánoční jarmark, Školní ples, Akademie ke Dni matek, koncerty školního sboru Zborováček a mnoho celoškolních i třídních projektů vyplývajících ze ŠVP Škola dobrých základů 1. Žáci se účastní různých výtvarných, hudebních, literárních a sportovních  soutěží, kde školu vzorně reprezentují, někdy i v celostátním měřítku. Již přes deset let trvá obnovená družba se slovenskou ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanech. 

Kontakt

telefon: 573 369 102
mobil: 606 624 119
info@zszborovice.cz
Sokolská 211,
768 32 Zborovice
IČO: 708 39 425

Vyhledávání

Návštěvnost stránek

počítadlo.abz.cz